R: Rothchild, Samuel ‘SamR... - Roy, Adeline M.R. ‘Addie&#...